FINA TEHNO LED O nama   Katalozi   Reference   Kontakt

Preduze�e FINA TEHNO LED d.o.o. je osnovano 2011. godine, sa �eljom da na�e znanje i ume�e u oblasti osvetljenja prenesemo na arhitekte i da njihove ideje sprovedemo u delo, stvaraju�i jednu posebnu pri�u, pri�u svetlosti i senke.

Osvetljenje je za nas tehnologija, ali u isto vreme i kultura, kroz emocije koje stvara svetlost. Na�a misija nije samo da stvaramo sisteme za osvetljenje vrhunskog kvaliteta, ve� da prou�avamo svetlost i razumemo je, nau�imo druge da je razumeju i unapredimo integraciju izme�u arhitekture i osvetljenja kroz industrijski dizajn. Da bismo sproveli na�u misiju, sara�ujemo sa najpoznatijim srpskim arhitektama, me�u kojima su Marija i Milutin Gec, Aleksandar Spaji�, Bogdan Slavica, Vasilije Milunovi�, Mi�a Dimitrijevi�, kao i sa mnogobrojnim drugim arhitektama i dizajnerima. Tako�e, pru�amo podr�ku i sara�ujemo sa mnogobrojnim projektnim biroima.

Od osnivanja na�a kompanija blisko sara�uje sa jednim od najve�ih svetskih proizvo�a�a svetiljki, italijanskom kompanijom iGuzzini, koju predstavljamo na tr�i�tima Srbije i Crne Gore.

Projekti na kojima smo do sada radili i trenutno radimo su slede�i:

 • Hotel "Mona", Zlatibor
 • Hotel "Argo", Beograd
 • Hotel "Metropol", Beograd
 • Hotel "Radisson Blue - Old Mill", Beograd
 • Hotel "Jump Inn"
 • Kompleks "Dukley Gardens", Budva (Zavala)
 • Privatna vila Re�evi�i
 • Galerija savremene umetnosti "Miodrag Dado �uri�", Cetinje
 • Prodavnice "Mona"u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori
 • Prodavnica "IDEA", Cviji�eva ulica, Beograd
 • Javna rasveta Zlatibor
 • Spoljna rasveta "Spens", Novi Sad
 • Poslovna zgrada "Soko �tark", Beograd
 • Poslovna zgrada "Grafix", Beograd

 


 

© FINA TEHNO LED, 2022

JURIJA GAGARINA 192/24, 11070 NOVI BEOGRAD, SERBIA
TEL +381 11 2152232, MOB +381 62 355 896, +381 62 355 894
office@finatehnoled.com